Interviuri

Interviu cu Ana-Maria Bȋrsan

Stimați cititori, stӑm de vorbӑ cu Ana-Maria Bȋrsan, una dintre persoanele departamentului de organizare a taberei de la Bӑltișoara – Ediția a II-a care s-a despӑșurat anul acesta ȋn prioada 6-9 aprilie 2012, ȋn județul Gorj.

  1. Ana, ȋți mulţumesc cӑ ai acceptat invitaţia noastrӑ pentru acest interviu. Pentru ȋnceput, aș dori sӑ aflӑm câteva detalii despre tine și câteva informaţii despre copilӑria ta.

Pace, Silviu!
Cum s-a zis deja, mӑ numesc Ana-Maria Bȋrsan, am 20 de ani și locuiesc ȋn Viena. Sunt la facultatea de științe Economice din Viena. Fac parte din Biserica Penticostalӑ „Elim” din Viena, pӑstoritӑ de fratele pastor Ionel Vlas și slujesc ȋn corul bisericii. De asemenea, sunt responsabilӑ pentru grupa de copii de 5 ani ȋn biserica noastrӑ, și locuiesc de aproximativ 4 ani ȋn Viena. Crescând ȋn bisericӑ, pot sӑ zic cӑ de micӑ am primit o ȋnvӑțӑturӑ bunӑ și am ȋnceput de la o vârstӑ fragedӑ sӑ Îl iubesc pe Dumnezeu. Fiind copil și neștiind prea multӑ teologie, am vӑzut dragostea lui Dumnezeu oglindinduse ȋn pӑrinții mei. Dintotdeauna am apreciat faptul cӑ au reușit sӑ se stabileascӑ ȋn Austria fӑrӑ ajutorul cuiva. Pӑrinții mei, ȋn timpul revoluției, au plecat din România și au fost puși pe picioarele lor. Am fost dintotdeauna ȋnvӑțatӑ sӑ fiu ALTFEL. Am fost ȋnvӑțatӑ sӑ fiu un OM ȋntre Oameni. Pӑrinții mei au pus Cuvântul lui Dumnezeu ȋn mine (exact cum este scris și ȋn Biblie) și cum anii treceau Cuvântul lui Dumnezeu a ȋnceput sӑ rodeascӑ ȋn mine. Am devenit tot mai maturӑ și tot mai interesatӑ de Dumnezeu. Prin harul Domnului am reușit sӑ mӑ apropii tot mai mult de El, ȋncât am ȋncheiat legӑmânt cu El și Domnul a pecetluit lucrul acesta. La vârsta de 16 ani m-am botezat și am hotӑrât sӑ Ȋl urmez pe Dumnezeu ȋn orice vreme! Slavӑ Lui!

  1. 2.    Spune-ne, la ce vârstӑ ai ȋnceput sӑ te implici ȋn lucrarea de misiune?

Cum am zis și multora din tabӑrӑ. Aceasta a fost prima mea “acțiune” de misiune. Pânӑ acum mӑ simțeam “nepregӑtitӑ” pentru lucrarea aceasta, deoarece toate lucrurile ȋși au vremea lor. Totuși, vӑzând cӑci alți prieteni de-ai mei (tineri din aceași bisericӑ, erau și sunt plini de râvna ce privește lucrarea de misiune), am ȋnceput sӑ mӑ rog Domnului și sӑ mӑ pregӑtesc pentru o lucrare mai deosebitӑ decât eram obișnuitӑ pânӑ atunci. Ȋn cele din urmӑ Dumnezeu mi-a vorbit și am știut cӑci este voia Lui sӑ mӑ duc și eu ȋn aceastӑ tabӑrӑ. Lucru pe care nu o să ȋl regret niciodatӑ! Cu ajutorul lui Dumnezeu o sӑ continui lucrarea de misiune.

  1. 3.    Poţi sӑ ne ȋmpӑrtӑșești care este cel mai frumos lucru care ţi s-a ȋntâmplat pânӑ acuma de când ai ȋnceput lucrarea de misiune, sau dacӑ ai vreo experienţӑ mai deosebitӑ?

Pot sӑ zic cӑci aceastӑ tabӑrӑ, fiind și prima mea lucrare de misiune, a fost o experiențӑ extraordinar de frumoasӑ! Slӑvit sӑ fie Dumnezeu cӑci ȋn aceste trei zile L-am vӑzut lucrând ȋn inimile tinerilor și chiar ȋn inima mea, și m-am bucurat foarte mult vӑzând tineri necredincioși deschizându-și inima pentru Cuvântul lui Dumnezeu! Cel mai frumos lucru ȋn aceastӑ tabӑrӑ cred totuși cӑ a fost legӑtura frӑțeascӑ ȋn Dumnezeu chiar din prima clipӑ de când a ȋnceput tabӑra. Am vӑzut cӑci Dumnezeu este pus ȋn centrul tuturor lucrurilor și ȋn cel mai scurt timp am devenit toți frați ȋn Domnul. Cred din toatӑ inima cӑ Dumnezeu a pus aceastӑ “dragoste de frați” ȋn noi, ȋncât sӑ putem sӑ stӑm deschiși ȋn fața Lui și primitori ai Cuvântului Lui pe toatӑ perioada taberei și continuând chiar și ȋn timpul care va urma, deoarece suntem toți ȋntr-o legӑturӑ strânsӑ.

  1. 4.    Știu cӑ lucraţi cu foarte mulţi tineri, și aș vrea sӑ ȋmi spui ce impact are misiunea ȋn viaţa lor?

Misiunea are un impact foarte deosbit ȋn viața tinerilor ȋn ziua de astӑzi. Cred cӑ cel mai mult conteazӑ, cӑci Dumnezeu a pus dragoste pentru oamenii din jur și dragoste pentru Cuvântul Lui ȋn noi. Am auzit multe mӑrturii care au dovedit cӑci credința noastrӑ arӑtatӑ prin fapte are cel mai mare impact asupra celor din jurul nostru. Nu cred cӑci doar cei care sunt implicați ȋn mod direct ȋn lucrarea de misiune au un impact asupra altor tineri. Dar cred cӑ orice creștin care trӑiește cu adevӑrat Cuvântul lui Dumnezeu și Ȋl iubește pe Dumnezeu din toatӑ inima, și aratӑ aceasta prin faptele și iubirea lui faţӑ de cei din jurul nostru.

Dumnezeu lucreazӑ și prin cuvântul Sӑu. Ȋmi place sӑ cred cӑci Dumnezeu schimbӑ prin Cuvântul Sӑu. Biblia este o carte minunatӑ și plinӑ de promisiuni pentru noi! Cred cӑ mai ales tinerii au nevoie de rӑspunsuri la ȋntrebӑrile lor. Cred cӑ tinerii din generația noastrӑ au multӑ nevoie de ȋncurajare. Ei, Biblia le ȋmplinește pe amândouӑ (și nu doar). Nu este ȋntrebare la care nu se gӑsește un rӑspuns ȋn Biblie. Tot așa și ȋncurajӑrile venite din partea lui Dumnezeu sunt cele mai frumoase și valoroase. Aceasta iarӑși, din punctul meu de vedere, are un impact foarte frumos ȋn viața tinerilor.

  1. 5.    Fiindcӑ ne apropiem de finalul interviului, ai vreun gând pentru tinerii din generaţia noastrӑ?

Aș vrea sӑ ȋncurajez pe toți tineri, sӑ stea aproape de Dumnezeu! Sӑ cerceteze Cuvântul Lui și sӑ fie sensibili la ceea ce Dumnezeu vrea sӑ ne spunӑ. A auzi vocea lui Dumnezeu sau a-L recunoaște ȋn toate cӑile noastre depinde foarte mult de noi. Dumnezeu este gata sӑ ne binecuvânteze! Și pe toate cadourile destinate la adresa noastrӑ este scris cu litere mari “EU TE IUBESC! Semnat cu dragoste, Dumnezeu”.

Cred cӑ Dumnezeu vrea sӑ facӑ o trezire mare ȋn generația noastrӑ ȋn așa fel ȋncât sӑ fim unelte ȋn mâna Lui. Viitorul nostru și poate chiar viitorul prietenilor, colegiilor și familiei noastre depinde de noi. Aș vrea sӑ ȋnțelegem toți cӑci a fi un om credincios ȋntre oamenii din jurul nostru este lucru mare, și este un lucru care poate schimba vieti! Dumnezeu sӑ ne ajute pe toţi !!!

  1. 6.    Ana-Maria, ȋți mulţumim pentru timpul acordat și pentru cuvintele preţioase.

Realizator și reporter, Silviu Firulete

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button