Marturii

Codoban Daniela – Mӑrturie

Mӑ numesc Codoban Daniela dupӑ numele soțului meu, numele de ȋnainte de a mӑ cӑsӑtori era Curcan Daniela. M-am nӑscut ȋntr-o familie de credincioși ortodocși ȋn data de 23.09.1991. Mama provine din famile de credincioși penticostali, dar când l-a ȋntâlnit pe tatӑl meu, a plecat ȋn lume uitând de Dumnezeu. Timp de 16 ani ȋntreaga familie, dar ȋn special mama și tata, au avut parte de mai multe chemӑri din partea Domnului, dar nu au luat seama. Ȋntr-o zi am vrut sӑ cumpӑrӑm o mașinӑ și am luat-o ȋn probӑ pânӑ ȋntr-un sat vecin de orașul nostru, unde locuia unchiul meu (fratele mamei mele). El este mecanic și am vrut sӑ testeze el mașina. Dar nu cred cӑ am mers nici 10 km și ȋn fața noastrӑ era o groapӑ și o mașina care venea cu viteza. Tata s-a gândit cӑ mai bine dӑ ȋn groapӑ decât sӑ ocoleascӑ groapa și sӑ se loveascӑ de mașina ce venea din contra sens. Când mașina a dat ȋn groapӑ, lonjeroanele mașinii s-au rupt, ne-am rostogolit pe drum de câteva ori apoi am dat ȋntr-un pom dupӑ care ne-a aruncat ȋn canal (șanț). Cei care erau pe drum și au vӑzut ce se ȋntâmplase cu noi nu au mai crezut niciunul cӑ suntem vii. Dar slavӑ Domnului cӑ El a avut mâna asupra noastrӑ și toți am fost ȋn viațӑ. Dupӑ acest accident tata a ȋnceput sӑ Ȋl caute de Dumnezeu. A ȋnceput de la Biserica Ortodoxă, a luat toate bisericile la rând pânӑ a ajuns la Biserica Penticostalӑ “Salem” din Jimbolia, unde a și luat botezul dupӑ câțiva ani de frecventare, apoi pe rând au mers și mama și sora mea mai mare. Și de aici ȋncepe povestea mea 🙂

Când am vӑzut cӑ pӑrinții mei cu adevӑrat merg la bisericӑ și se pocӑiesc, am fost foarte rӑzvrӑtitӑ. Eu eram din fire foarte rea, bӑiețoasӑ, dacӑ mӑ vedea cineva pe stradӑ nu ȋși putea da seama dacӑ sunt fatӑ ori bӑiat, din cauza ȋmbrӑcӑmintei adecvate a unui rapper (adeptul muzicii hip-hop). Umblam ȋmbrӑcatӑ cu haine largi cu franjuri pe ele, eu spuneam cӑ Dumnezeu a greșit ceva când m-a creat, cӑ eu trebuia sӑ fiu bӑiat, nu fatӑ. Spre rusinea mea o spun cӑ atunci când sora mea a luat botezul, eu nici mӑcar nu am fost la botezul ei, atât de ȋmpotrivitoare am fost. Dupӑ ce a luat botezul, sora mea mai mergea cu banderolӑ sau batic pe stradӑ. Când le purta eu nu mergeam lângӑ ea pe drum pentru cӑ ȋmi era rușine cu ea. Ȋmi era teamӑ sӑ nu spunӑ bӑieții din gașca cu care umblam eu cӑ m-am pocӑit și eu ca și familia mea. Mai mergeam câteodatӑ și eu la bisericӑ cu familia, dar numai formal, nu mӑ interesa nimic din ce se fӑcea acolo cu excepția cântӑrilor; atunci când se cânta ȋmi plӑcea foarte mulr. Mama vorbise cu pastorul bisericii despre mine și ȋntr-o zi pastorul ne-a vizitat acasӑ. M-a ȋntrebat ce ȋmi place la adunare, iar eu i-am rӑspuns cӑ ȋmi place muzica și cӑ ȋmi place sӑ cânt (asta deoarece eu vroiam sӑ devin cântӑreațӑ). Atunci el mi-a spus ca dacӑ o sӑ vin la bisericӑ el ȋmi promite cӑ o sӑ mӑ bage ȋn fanfara bisericii, sӑ vin așa cum sunt eu la bisericӑ, machiatӑ, ȋn pantaloni numai sӑ vin. Am acceptat propunerea din cauzӑ cӑ ȋmi plӑcea foarte mult sӑ cânt. Bineînțeles, la bisericӑ m-am dus ȋmbrӑcatӑ decent din respect, nu cum mӑ purtam eu de obicei. Am ȋnceput sӑ cânt ȋn fanfarӑ și așa ȋncet, ȋncet am ȋnceput sӑ ȋnțeleg ce ȋnseamnӑ pocӑința și cӑ aveam nevoie de Dumnezeu. Mi-am predat viața Domnului dupӑ care Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Ȋn data de 13.04.2007 am ȋncheiat legӑmântul cu Domnul ȋn apa botezului ȋmpreunӑ cu tatӑl meu. Cu o zi  ȋnainte ca eu sӑ ȋmi predau viața Domnului se vorbea ȋn casa mea despre puterea lui Dumnezeu și a satanei, și eu cum eram rea și ȋndrӑzneațӑ, fӑrӑ fricӑ, am ridicat tonul și am spus “ce tot atâta <<satana are putere?>>. Cine-i el? Cӑ mӑ duc la el și ȋi dau douӑ și ȋl termin.” Vorbisem ȋn neștiințӑ. Dupӑ aceasta, ȋntr-o searӑ am venit de la repetițiile de fanfară și tata m-a trimis dupӑ lemne afarӑ, era deja ȋntuneric, iar eu am chemat-o pe sora mea ca sӑ vinӑ cu mine cӑ ȋmi era frică (eu nu spusesem nimӑnui cӑ din clipa când am vorbit ȋn neștiințӑ despre puterea satanei mӑ cuprinsese o teamӑ care cu fiecare zi ce trecea se mӑrea, nu puteam sӑ mai stau singurӑ ȋn casӑ, simțeam cӑ e cineva lângӑ mine, cineva rӑu ce vreau sӑ ȋmi facӑ rӑu.), a venit cu mine și când am ajuns ȋn fața magaziei unde aveam lemnele m-a cuprins o teamӑ enormӑ de moarte, știam și simțeam cӑ satana e acolo și cӑ dacӑ intru mӑ va omorî. I-am spus surorii mele ce simțeam si ce s-a intâmplat cu mine, dupӑ care i-am zis sӑ nu spunӑ pӑrințiilor nimica. Ea s-a speriat foarte tare când a auzit ce se ȋntâmpla cu mine și a povestit tot pӑrințiilor. Tata a crezut cӑ sunt inconștientӑ, dar eram conștientӑ și apoi ne-am pus pe genunchi sӑ ne rugăm. Ȋn momentul ȋn care m-am pus pe genunchi sӑ mӑ rog l-am simțit pe satana lângӑ mine. Avea ceva ȋn mânӑ cu care vroia sӑ mӑ loveascӑ și pur și simplu l-am simțit cum a pus mâna pe mine și nu m-a lӑsat sӑ mӑ rog, m-a ridicat de pe genunchi. Atunci pӑrinții mei s-au speriat și mai tare și au spus pӑstorului ce s-a ȋntâmplat. El mi-a fӑcut ungerea cu undelemn și s-a rugat pentru mine, pentru eliberarea mea. Slavӑ Domnului cӑ din aceea clipӑ Domnul m-a eliberat și nu am mai simtit nicio teamӑ, nimica. Dupӑ aceasta eu mi-am predat viața ȋn Mâna Domnului, Slӑvit sӑ fie El. Am ȋnceput sӑ cânt ȋn bisericӑ și dupӑ ceva timp am vӑzut și am auzit cӑ unii tineri râdeau de mine cӑ eu cântam fals (și așa era, aveau dreptate, mie ȋmi plӑcea sӑ cânt, dar eu nu ȋmi dӑdeam seama cât de falsӑ eram, cântam foarte fals). Dupӑ ce am vӑzut cӑ mulți râdeau de mine cum cântam, ei spuneau ”iarӑ se ridicӑ asta care scârtâie, iară asta care falseaza”, m-am mâhnit ȋnlӑuntrul meu deoarece nu aveam voce sӑ pot cânta. M-am rugat Domnului ȋn direcția aceasta. Dupӑ ceva timp, la o searӑ de rugӑciune a venit un frate lucrător din Suceava, și atunci Domnul mi-a vorbit. Mi-a spus cӑ a vӑzut dorința mea de a cânta și cӑ mi-a ascultat rugӑciunea, ȋmi va da voce sӑ pot cânta și nu mӑ va lӑsa de rușine, ca toți din jurul meu sӑ rӑmânӑ uimiți și minunați de lucrarea pe care a fӑcut-o El cu mine. Aşa a și fost. Astӑzi, cu ajutorul Domnului, am scoase 3 albune de muzică spre Slava Lui și Ȋi mulțumesc toata viața cӑ mi-a ascultat rugӑciunea. Aceasta nu s-a ȋntâmplat peste noapte sau pe moment, deși Domnul putea sӑ lucreze și așa. El este Atotputernic ȋn toate lucrurile, dar a ales cӑ este mai bine sӑ se ȋntâmple toate acestea ȋn timp, cred cӑ de când mi-a vorbit Domnul și pânӑ mi-am dat eu seama cӑ El Și-a fӑcut lucrarea cu mine, au trecut cam 2 ani, 2 ani și jumӑtate. Eu cred cӑ Domnul a ales sӑ ȋmi dea voce ȋn timp ca sӑ ȋmi punӑ și credința și rӑbdarea la ȋncercare. Cu toate cӑ eu cantam fals, tatӑl meu îmi spunea: ”ai cântat bine, fata mea, ai cântat bine, ai avut câteva greșeli, dar data viitoare sӑ nu le mai faci ”. Când am ȋnceput sӑ cânt mai bine tatӑl meu mi-a mӑrturisit cӑci, cu toate cӑ el mӑ susținea atunci când cântam, lui defapt ȋi era  rușine numai când mӑ anunța pӑstorul de la amvon cӑ urmez sӑ cânt, dar nu mi-o spunea ca sӑ nu mӑ dezamӑgeascӑ. Ȋi mulțumesc cӑ m-a susținut tot timpul. Atunci când eram ȋn lume, când nu-L cunoșteam pe Domnul, ȋmi doream sӑ devin mare cântӑreațӑ. Domnul mi-a ȋndeplinit dorința și am devenit cântӑreațӑ ȋn Oastea Domnului. Eu vӑd mâna Domnului cum a lucrat ȋn viața mea așa de minunat ȋncât nu ȋmi puteam imagina și vӑd pe zi ce trece cum vocea mea se schimbӑ tot mai mult. Ȋi dau Slavӑ Lui pentru aceasta. El meritӑ totul. Vreau sӑ vӑ spun cӑ pe mine pӑrinții nu m-au obligat niciodatӑ sӑ merg la bisericӑ, nu m-au forțat, au lӑsat totul la libera alegere, și eu cred cӑ au lucrat foarte bine așa. Sunt sigurӑ cӑ dacӑ eram obligatӑ, eu fӑceam totul contra voinței lor. Cred cӑ este un exemplu bun de urmat. Doresc ca Dumnezeu sӑ vӑ binecuvânteze și orice dorințӑ aveţi, aduceți-o la Domnul cӑ El poate totul. Toată lauda-I fie adusӑ Lui.

~Amin~

Mӑrturie trimisӑ de Codoban Daniela pentru Total Schimbat

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

2 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button