Mesaj Biblic

Teama de Dumnezeu

Pӑcatul genereazӑ o teamӑ copleșitoare ce vine din conștiința faptului cӑ viațӑ nu este pe placul lui Dumnezeu. A fost o zi tragicӑ aceea ȋn care Adam și Eva au cedat propunerilor lui Satan de a nesocoti porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul din mijlocul grӑdinii. Prin neascultare, ei au pӑcӑtuit și s-au ascuns din Fața lui Dumnezeu. Ȋn seara acelei zile Dumnezeu i-a chemat și Adam a spus: “Ți-am auzit glasul ȋn grӑdinӑ și mi-a fost fricӑ” (Genesa 3:10). De-a lungul generațiilor, de la Adam ȋncoace, toatӑ omenirea a intrat ȋn aceastӑ umbrӑ a pӑcatului. Teama aceasta de judecӑțile lui Dumnezeu, dacӑ va mișca o persoanӑ sӑ se pocăiascӑ de pӑcatele ei, poate deveni o fortӑ pozitivӑ ȋn viața sa. “Frica de Domnul este ȋnceputul ȋnțelepciunii” (Psalmul 111:10). Aceasta este o teamӑ corectӑ, plinӑ de respect și o teamӑ sfântӑ. Vedem ȋn parte mӑreția, dreptatea, judecata, dragostea, ȋndurarea, ȋnțelepciunea lui Dumnezeu și ființa Lui veșnicӑ.

El este atotștiutor, atotputernic și omniprezent. Ne dӑm seama cӑ ȋntreaga noastrӑ existențӑ este ȋn mâinile Sale și cӑ stӑm ȋnaintea Sa ca și creație a Sa. Nu putem sӑ displacem unui asemenea Dumnezeu. Știm cӑ dreptatea lui Dumnezeu condamnӑ pe cei ce trӑiesc ȋn pӑcat la focul iadului. “Cӑci, dacӑ pӑcӑtuim cu voia, dupӑ ce am primit cunoștiința adevӑrului, nu mai rӑmâne nicio jertfӑ pentru pӑcate, ci doar o așteptare ȋnfricoșatӑ a judecӑtii și vӑpaia unui foc, care va mistui pe cei rӑzvrӑtiți” (Evrei 10:26,27). Cunoașterea acestui lucru aduce cu sine teama de pӑcat. Pe mӑsurӑ ce ajungem sӑ-L cunoaștem pe Dumnezeu ca prieten personal, prin pocӑințӑ, iertare și supunere, slujirea noastrӑ Lui Ȋi va fi motivatӑ de o teamӑ sfântӑ și de dragostea și recunoștința pentru darul de nedescris al mântuirii. “Ȋn dragoste nu este fricӑ; ci dragostea desӑvârșitӑ izgonește frica; pentru cӑ frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme, n-a ajuns  desӑvârșit ȋn dragoste” (1 Ioan 4:18).

Teama fațӑ de El nu este una ce aduce cu sine teroare ȋn inimӑ, ci una care face mai profundӑ dragostea noastrӑ fațӑ de EL. Aplicând pe deplin aceastӑ teamӑ, ȋn viața noastrӑ, facem ca ea sӑ biruie toate celelalte feluri de teamӑ. Atunci de ce ȋngӑduie atât de mulți oameni ca norii fricii sӑ le cuprindӑ inima, sӑ le tulbure mintea și sӑ arunce umbrӑ pe cӑrarea vieții lor? Calea lui Dumnezeu este o cale a pӑcii și a ȋncrederii.

Ni se spune ȋntr-o povestioarӑ despre un bӑiețel care se temea sӑ umble noaptea pe ȋntuneric și a cӑrui teamӑ a dispӑrut atunci când tatӑl sӑu l-a luat de mânӑ și a mers alӑturi de el. Ȋntunericul nu-i mai provoacӑ teamӑ fiindcӑ el ȋși iubea tatӑl, avea ȋncredere ȋn el și știa cӑ el ȋi va purta de grijӑ. Aici se aflӑ cheia eliberӑrii noastre de teamӑ; trebuie sӑ ȋnvӑțӑm sӑ-L cunoaștem bine pe Tatӑl nostru ceresc. Cunoscându-L bine pe Dumnezeu, ne ȋncredințӑm pe deplin viața ȋn mâinile Lui. Ȋi spunem cu smerenie toate ȋntrebӑrile ce ne chinuie mintea  și toate acele ȋntristӑri ale vieții ce ne aduc la disperare.

Avem exemplul apostolului Petru, atunci când Isus i-a spus sӑ umble pe apele ȋnvolburate ale Mӑrii Galileii. Petru n-a avut fricӑ pânӑ ȋn momentul ȋn care și-a luat privirea de la Domnul și a ȋnceput sӑ priveascӑ la valurile ȋnspӑimântӑtoare. Atunci a ȋnceput sӑ se scufunde (Matei 14:24 – 31). Atunci când vom cӑuta eliberarea de teamӑ și ne vom pune ȋncrederea ȋn Dumnezeu, Duhul Sӑu ne va vorbi cu un glas mic și blând. Când privim mai mult la El decât la frica noastrӑ, furtunile din jur se vor liniști. El ne va putea atunci rӑspunde la ȋntrebӑrile noastre complicate, poate ȋnlocui ȋndoiala cu ȋncrederea și ne poate lua mâna ȋn a Sa. El poate, prin harul Sӑu, sӑ ne elibereze de efectele fricii.

Gospel Tract & Bible Society

Tags
Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button
Close
Close